Privacy Policy

Privacy Policy

บริษัท ดรอซซาฟาร์ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (เรียกว่า “ดรอซซาฟาร์ม” หรือ “เรา”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลสมาชิกของคุณ (ตามที่ระบุด้านล่าง) และข้อมูลอื่นใดที่นำไปสู่การระบุตัวตนของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)


1. การบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ตลอดจนวิธีที่เราใช้ เปิดเผย และปกป้องข้อมูลเหล่านั้นนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่ดรอซซาฟาร์มเป็นผู้รวบรวมผ่านเว็บไซต์ที่ดรอซซาฟาร์มเป็นผู้ดูแล riviera-suisse.myshopify.com (“เว็บไซต์”) นโยบายฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะโดยจะมีการโพสต์นโยบายเวอร์ชันที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หรือโดยการส่งอีเมลไปยังสมาชิกออนไลน์ของดรอซซาฟาร์ม การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณจะเป็นไปตามข้อตกลงในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของคุณ 


2. ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ คุณสามารถเข้าและเรียกดูเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสมัครสมาชิกในโปรแกรมสมาชิกออนไลน์ของดรอซซาฟาร์ม คุณจะต้องลงทะเบียนด้วย (ก) ชื่อและนามสกุล (ข) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (ค) ที่อยู่อีเมล และ (ง) หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล (จ) ที่อยู่ปัจจุบัน (ฉ) อาชีพ (ช) รายได้ต่อเดือน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลสมาชิก”) บนเว็บไซต์ ในฐานะสมาชิกของโปรแกรมสมาชิกออนไลน์ของดรอซซาฟาร์ม คุณจะได้รับบริการสำหรับสมาชิกที่ระบุไว้ด้านล่างโดยไม่คิดมูลค่า แต่คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการเพื่อเข้าใช้เว็บไซต์ การบริการสำหรับสมาชิกมีดังนี้


1. (i)ได้รับข้อมูลอัพเดตทางอีเมลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือข้อมูลแคมเปญจากดรอซซาฟาร์ม เป็นต้น 

2. (ii)เข้าไปยังหน้าเว็บสมาชิกของคุณได้ 

3. (iii)เข้าร่วมแคมเปญหรือการแข่งขันออนไลน์บนเว็บไซต์* 

4. (iv)ได้รับและใช้คะแนนสะสมบนเว็บ 

5. (v)ได้รับและใช้คูปองบนเว็บ* และ 

6. (vi)โพสต์และเรียกดูการแสดงความคิดเห็นและการรีวิวผลิตภัณฑ์ 

7. * บริการในข้อ (iii) (iv) และ (v) มีไว้สำหรับสมาชิกที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้น 


หลังจากลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะยุติการเป็นสมาชิกและเลิกรับบริการที่ระบุไว้ข้างต้นได้ทุกเวลา โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ไม่เช่นนั้น คุณสามารถแจ้งมายังเรา แล้วเราจะยุติการให้ข้อมูลแก่คุณทันทีที่มีการยืนยันข้อมูลที่จำเป็นบางประการ


3. สมาชิกออนไลน์ของดรอซซาฟาร์ม

สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าไปยังข้อมูลส่วนบุคคลของตนบนหน้าเว็บของสมาชิกในเว็บไซต์ และยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเองทุกเวลา หากคุณไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเวลาโดยเข้าไปยังหน้าขอยกเลิกการเป็นสมาชิก ดังนี้⇒⇒ ไปยังหน้าเว็บสมาชิกออนไลน์ของดรอซซาฟาร์ม⇒⇒ดูนโยบายสมาชิกออนไลน์ของดรอซซาฟาร์ม 


4. ผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้มุ่งเน้นไปที่และออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เราไม่มีเจตนารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์อายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแต่ในกรณีที่เว็บไซต์บางเว็บที่ออกแบบมาเพื่อผู้เยาว์โดยเฉพาะ ดรอซซาฟาร์มจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่ได้รับพร้อมความยินยอมจากผู้ปกครอง ในลักษณะเช่นเดียวกับที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใหญ่


5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่นนอกเหนือจากดรอซซาฟาร์ม เว้นแต่ว่าเราจะขอและได้รับความยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้ง โดยการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้


5.1 การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลต่อหุ้นส่วนธุรกิจ

เราให้หุ้นส่วนธุรกิจเพื่อให้บริการหลายประเภทในนามของเรา ดังนั้น ดรอซซาฟาร์มอาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตลาดร่วมและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ บริการ หรืองานกิจกรรมที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ โปรดทราบว่าเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่หุ้นส่วนธุรกิจเฉพาะที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และเราได้กำหนดให้ผู้ให้บริการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและไม่นำไปใช้เพื่อการอื่น อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการให้เราอนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตได้โดยการแจ้งให้ดรอซซาฟาร์มทราบ


5.2 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอก

เราอาจใช้ผู้ให้บริการเพื่อดูแลและดำเนินการเว็บไซต์นี้ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเว็บไซต์นี้และธุรกิจของดรอซซาฟาร์ม และผู้ให้บริการดังกล่าวอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการนั้น เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการตามที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการดังกล่าวในนามของเรา เราได้กำหนดให้ผู้ให้บริการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและไม่นำไปใช้เพื่อการอื่น


5.3 การเปิดเผยอื่นๆ

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติแก่คุณและ


(ก) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับ ปฏิบัติงานบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนาและกำหนดผลิตภัณฑ์และการบริการที่สนใจและเพื่อแจ้งให้คุณทราบ (เว้นแต่ว่าคุณจะแจ้งว่าไม่รับ)


(ข) ปกป้องหรือป้องกันสิทธิ์หรือทรัพย์สินของลูกค้าและพนักงานของดรอซซาฟาร์ม และ


(ค) ใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อปกป้องความปลอดภัยของลูกค้า ดรอซซาฟาร์มและสาธารณชน


นอกจากนี้ เมื่อธุรกิจของดรอซซาฟาร์มพัฒนาขยายตัว เราอาจซื้อหรือขายทรัพย์สินของบริษัท และในการนี้อาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และอาจถือเป็นทรัพย์สินทางธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีการโอนถ่ายได้ เว็บไซต์นี้ทำให้คุณสามารถส่งการแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองของคุณในการรีวิวผลิตภัณฑ์ บล็อก และการใช้งานอื่นๆ โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณเปิดเผยจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะและโปรดใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ดรอซซาฟาร์มไม่สามารถป้องกันการใช้งานข้อมูลดังกล่าวซึ่งอาจละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กฎหมาย หรือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ และจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการโพสต์ข้อมูลดังกล่าว


6. ความปลอดภัย

ดรอซซาฟาร์มรักษาวิธีการและมาตรฐานที่เข้มงวด และดูแลปกป้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เรามีทุกวิถีทางตามเหตุผลสมควร และป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อมีการโอนถ่ายจากคุณผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม การโอนถ่ายข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ และคุณได้รับทราบว่าคุณรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หลังจากที่เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว เราจะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลที่เราได้รับนี้


 7. คุกกี้ 

เช่นเดียวกับเว็บไซต์ทั่วไป เมื่อคุณเข้ามายังเว็บไซต์ จะมีการเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการเข้าใช้ของคุณบางประการโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทบราวเซอร์ที่คุณใช้ ชื่อเซิร์ฟเวอร์และที่อยู่ไอพีที่คุณใช้เข้าอินเทอร์เน็ต วันที่และเวลาในการเข้าเว็บไซต์ หน้าที่เข้าใช้ในระหว่างอยู่ในเว็บไซต์ และที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อคุณกับเว็บไซต์นี้ หากมี เราอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยการวาง “คุกกี้” ไว้ในฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของคุณและใช้ “เว็บบีคอน” เพื่อให้เรารู้ว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่กลับมาใช้งานอีกครั้ง และให้ประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวแก่คุณ คุกกี้เป็นข้อมูลที่ช่วยให้เราติดตามและกำหนดเป้าหมายความชอบของคุณ ข้อมูลที่คุกกี้จัดเก็บไม่รวมถึงชื่อหรือที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณแต่อย่างใด เราใช้คุกกี้เพื่อระบุหน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้และเพื่อให้เราทำการวิเคราะห์แนวโน้มการเข้าใช้งานของผู้ใช้ และนำไปปรับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นทั่วทั้งเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าเราไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณในคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เว็บบราวเซอร์ส่วนมากจะได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณสามารถกำหนดค่าบราวเซอร์ของคุณไม่ให้ยอมรับคุกกี้ได้ หากต้องการเลือกตัวเลือกนี้ โปรดไปที่หน้าความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์เรียกดูเว็บที่คุณใช้ หากคุณตั้งค่าบราวเซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่


คุกกี้จะถูกจัดเก็บเอาไว้บนฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออก โดยการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการวางคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณและการใช้งานเว็บบีคอนของเรา หากต้องการป้องกันไม่ให้เว็บบราวเซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้และ/หรืออนุญาตให้มีการใช้งานเว็บบีคอน โปรดทำตามขั้นตอนที่จำเป็น


8. ลิงก์

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ที่มาจากหรือนำไปยังเว็บไซต์อื่น หากคุณใช้ลิงก์จากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะไม่ขึ้นกับนโยบายนี้ ดรอซซาฟาร์มจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลใดๆ โปรดดูนโยบายของบุคคลภายนอกแทน


9. ติดต่อเรา

หากคุณต้องการทราบว่า เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดของคุณไว้บ้าง หรือมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยตรงโดยคลิกที่นี่หรือติดต่อเราได้ที่


บริษัท ดรอซซาฟาร์ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด


1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ยูนิตเลขที่ 1403 ชั้น 14 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 


กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-074-4424

ค้นหาสินค้า

เพียงใส่ตระกร้าสินค้า:
Qty:
Total:
Subtotal:
Excl. postage 
My Bag
Just added to your wishlist:
Excl. postage 
My Wishlist

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0.00 ฿
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods